Skip to main content

GDPR

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

1) Jaký je smysl tohoto dokumentu?

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o podmínkách, za nichž bude prováděno zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů. Hovoří-li se v dalším textu tohoto dokumentu o „nás“ nebo o „naší společnosti“, je tím míněna společnost ACOND a.s.

V dokumentu se dozvíte o způsobu, rozsahu, účelu, právním základu, době zpracování, příjemců Vašich osobních údajů a o Vašich s tím souvisejících právech a jejich ochraně podle čl. 13 až 22 GDPR.

Tato informace je uveřejněna na https://acond.cz/gdpr/ a můžete se k ní kdykoliv vrátit.

2) Kdo bude mé osobní údaje zpracovávat?

Správcem osobních údajů odpovědným za jejich řádné zpracování je společnost ACOND a.s., IČ: 271 54 505, se sídlem Štěrboholská 1434/102 a, Praha 10, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9370. Kontaktní údaje – tel. +420 606 511 511, e-mail: info@acond.cz, http://www.acond.cz.

3) Proč budou mé osobní údaje zpracovávány – právní základ zpracování?

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě těchto skutečností:

  1. zpracování je nezbytné za účelem plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřel, a to ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  2. zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, zejména se jedná o splnění povinností vyplývajících pro nás ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
  3. zpracování je nezbytné s ohledem na oprávněný zájem správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který závisí zejména ve vymáhání pohledávek vůči dlužníkům,
  4. zpracování se realizuje na základě Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který jste nám udělil a jehož účelem je:
    1. využívání přímého marketingu naší společnosti, abychom Vás informovali o novinkách, zajímavých službách, nákupních příležitostech či jiných událostech,
    2. zlepšování služeb naší společnosti, Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli vyřizovat Vaše stížnosti, dotazy a požadavky.

 

4) Jaké osobní údaje budou zpracovávány a způsob jejich poskytnutí?

Za účelem splnění smluv podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR zpracováváme Vaše jméno a příjmení, titul, adresu bydliště nebo kontaktní adresu, datum narození, telefonní kontakt, e-mailovou adresu a MAC adresu tepelného čerpadla, pokud je připojeno na vzdálenou správu.

Za účelem plnění zákonných povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR zpracováváme Vaše jméno a příjmení, titul, adresu bydliště nebo kontaktní adresu, datum narození a údaje o bankovním účtu.

Za účelem naplnění našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) zpracováváme Vaše jméno, příjmení, titul, adresu bydliště nebo kontaktní adresu, datum narození, telefonní kontakt, e-mailovou adresu, údaje o bankovním účtu.

Na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR zpracováváme Vaše jméno a příjmení, titul, datum narození, adresu bydliště nebo kontaktní adresu, telefonní kontakt a e-mailovou adresu.

Vaše osobní údaje jste nám sami poskytli při uzavírání smlouvy nebo při udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

5) Kde budou mé osobní údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budou uchovávány jak v elektronické podobě, tak ve fyzické podobě (vytištěné). Dokumenty v elektronické podobě jsou ukládány na lokálních discích pracovních stanic zaměstnanců. Disky s daty jsou zabezpečeny šifrováním a data jsou uložena v profilu uživatele ověřovaného v počítačové doméně naší společnosti. Dokumenty ve fyzické podobě jsou uchovávány v uzamykatelných skříňkách, do kterých mají přístup jen oprávněné osoby.

6) Kdo bude mít k mým osobním údajům přístup?

Přístup k Vašim osobním údajům mají pouze zaměstnanci naší společnosti, pověření konkrétními úkoly, vážícími se k účelu zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také našim obchodním partnerům, kteří pro nás zajišťují prodejní a servisní síť. Konkrétní příjemci Vašich osobních údajů jsou uvedeni ve smlouvě, kterou jste s námi uzavřeli.

7) Budou mé osobní údaje předávány mimo území České republiky?

Ne, Vaše osobní údaje budou zpracovány výhradně na území České republiky.

8) Jak dlouho budou mé osobní údaje Vaší společností zpracovávány?

V případě, že jste s naší společností uzavřel smlouvu jsou Vaše údaje zpracovávány nejdéle po dobu 10 let ode dne, kdy Vám naše společnost prodala svůj výrobek nebo předala dílo, jelikož po uplynutí této doby zanikne nejdelší námi poskytovaná záruka za jakost.

Dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, budeme tam, kde nám to ukládá obecně závazný právní předpis, archivovat po jím předepsanou dobu.

Jestliže jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme je zpracovávat po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu, jestliže tento souhlas dříve neodvoláte.

V případě, že v konkrétním případě existuje více právních titulů, na jejichž základě kterých zpracováváme Vaše osobní údaje, neznamená zánik jednoho z nich, že dané osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud pro jejich další zpracování máme jiný právní titul.

9) Jaká jsou moje práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte právo kdykoliv požadovat přístup k Vašim údajům – to znamená, že Vám na základě Vaší žádosti poskytneme informaci o tom, které Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, z jakého zdroje byly tyto osobní údaje získány, komu byly Vaše údaje poskytnuty a jaká je plánovaná doba, po niž budou uloženy.

Máte právo kdykoliv požadovat opravu nepřesných osobních údajů, případně jejich doplnění, jsou-li tyto neúplné. Máte rovněž právo požadovat vymazání osobních údajů, které již nejsou potřebné pro účel, pro nějž byly původně shromážděny, nebo které již není správce oprávněn využívat z jiných důvodů (např. byly zpracovány neoprávněně, jejich výmaz ukládá zákon atd.).

Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů – to znamená, že nás můžete požádat, abychom nevymazávali Vaše údaje, u kterých bychom tak byli povinni jinak učinit, a také nás můžete požádat, abychom s Vašimi osobními údaji dále nepracovali, dokud se nevyjasní, zda jsou zpracovávané údaje přesné, příp. zda byla Vaše námitka proti zpracování osobních údajů vznesena důvodně (viz právo vznést námitku níže).

Máte právo na přenositelnost Vašich osobních údajů – to znamená, že můžete požadovat, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje v elektronické podobě tak, aby byly snadno přenositelné k jinému správci (poskytovateli služeb). Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jsme získali v elektronické podobě, a to na základě Vašeho souhlasu nebo na základě uzavřené smlouvy.

Máte právo udělený souhlas kdykoliv odvolat. V takovém případě nebudou Vaše osobní údaje dále zpracovávány, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný titul, který například mohl vzniknout i později po udělení souhlasu.

Máte právo být informováni o tom, že došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že konkrétní případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu nebo na základě Vašeho souhlasu pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

10) Jakým způsobem mohu svá práva uplatnit?

Svá práva (včetně práva odvolat souhlas) uplatňujete u správce osobních údajů, jímž je naše společnost. Můžete se na nás obrátit písemnou formou, telefonicky nebo e-mailem (kontaktní údaje jsou uvedeny v bodě 2). Pro rychlejší a kvalitnější zpracování Vašeho podnětu si dovolujeme požádat o využití formuláře, který naleznete na našich internetových stránkách http://www.acond.cz v sekci GDPR.

11) Jak postupovat, pokud se domnívám, že při zpracovávání mých osobních údajů došlo k porušení zákona, resp. evropského nařízení o ochraně osobních údajů?

V takovém případě máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, webové stránky: https://www.uoou.cz.

12) Dochází při zpracování mých osobních údajů k automatizovanému rozhodování včetně profilování?

Automatizovaným rozhodováním je míněno rozhodování, které činí stroj (počítač) bez zásahu člověka a které má pro Vás právní či jiné obdobně závažné důsledky (např. odmítnutí uzavření smlouvy). K takovému zpracování osobních informací v naší společnosti nedochází, o příslušných krocích vždy rozhoduje konkrétní pracovník společnosti.

Datum poslední změny: 21.4.2022