Skip to main content

PRAVIDLA SOUTĚŽE

„ZAKUPTE TEPELNÉ ČERPADLO ACOND V TERMÍNU OD 13. 5. DO 30. 6. 2024 A ZAŘAĎTE SE DO SLOSOVÁNÍ O ZAJÍMAVÉ CENY“

(„Soutěž“)

 • ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE
  • Předmětem tohoto dokumentu je úprava pravidel soutěže „ZAKUPTE TEPELNÉ ČERPADLO ACOND V TERMÍNU OD 13. 5. DO 30. 6. 2024 A ZAŘAĎTE SE DO SLOSOVÁNÍ O ZAJÍMAVÉ CENY“ („Pravidla“). Tato Pravidla mohou být měněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných shodným způsobem jako byla uveřejněna tato Pravidla, tj. na internetové adrese acond.cz.
  • Pořadatelem Soutěže je společnost ACOND a.s., se sídlem Štěrboholská 1434/102a, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČ: 27154505, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 9370 („Pořadatel“).
 • DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
  • Soutěž bude probíhat v době od 13. 5. 2024 00:00:00 hod. do 30. 6. 2024 23:59:59 hod. („Doba konání Soutěže“).
  • Soutěž je pořádána na území České republiky v případě nákupu u Pořadatele či jeho velkoobchodních partnerů, kteří jsou uvedeni na internetových stránkách Pořadatele https://acond.cz/kontakty/ („Místo konání Soutěže“) s tím, že registrace do Soutěže proběhne současně s podpisem kupní smlouvy za podmínek uvedených v bodu 3 Pravidel („Kupní smlouva“).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

  • Soutěže se dle těchto Pravidel může zúčastnit pouze svéprávná fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky („Soutěžící“).
  • Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a členové orgánů Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („Vyloučená osoba“). V případě, že se výhercem stane Vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a Pořadatel výhru poskytne náhradníkovi, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži (viz bod 4 odst. 2 Pravidel).
  • Podmínkou účasti v Soutěži podle těchto Pravidel je, že Soutěžící v Době konání Soutěže zakoupí jakékoli tepelné čerpadlo zn. ACOND v Místě konání Soutěže dle bodu 2 odst. 2 Pravidel, přičemž za zakoupení se považuje podpis Kupní smlouvy na dané tepelné čerpadlo/a v Době konání Soutěže za podmínky, že v Kupní smlouvě bude uveden koncový uživatel tepelného čerpadla („Nákup“). Podpisem Kupní smlouvy je Soutěžící automaticky bez dalšího zaregistrován do Soutěže, neuvede-li výslovně, že se účastnit Soutěže nepřeje.
  • V případě Nákupu tepelného čerpadla ACOND PRO N/R získá navíc Soutěžící bez dalšího akumulační nádrž či bojler, obojí zn. ACOND, z aktuální nabídky v Místě konání soutěže dle svého výběru („Bonus“), přičemž aktuální nedostupnost Soutěžícím zvoleného Bonusu není ohledně volby překážkou; v případě dlouhodobé nedostupnosti Soutěžícím zvoleného Bonusu bude postupováno individuálně. Výběr Bonusu bude realizován při podpisu Kupní smlouvy a Pravidla se ohledně Bonusu použijí přiměřeně.
  • Každý Soutěžící se může Soutěže zúčastnit tolikrát, kolikrát v Době konání Soutěže učiní Nákupů, tj. podepíše Kupních smluv, avšak bez ohledu na počet Nákupů platí, že každý Soutěžící může vyhrát nanejvýše jednu výhru (viz bod 4 odst. 6 Pravidel).
  • Soutěže se mohou zúčastnit a výherci se stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech ze Soutěže vyloučit.
  • Pořadatel je zejména oprávněn s konečnou platností vyloučit Soutěžícího v případě, že bude mít důvodné podezření, že Soutěžící neprovedl Nákup nebo se do Soutěže zapojil podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy či veřejným pořádkem a je způsobilé ovlivnit výsledky Soutěže. Rozhodnutí o vyloučení Soutěžícího ze Soutěže je konečné a není možné proti němu odvolání.
  • Získá-li Výhru osoba, která nebyla oprávněna se Soutěže zúčastnit, nárok na Výhru ztrácí a přijatou Výhru, event. ekvivalent její hodnoty, je povinna bez zbytečného odkladu vrátit.

4. VÝHRA A VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

  • Výhry, které lze formou dárkového poukazu v Soutěži vyhrát, jsou následující:
   • zájezd v hodnotě 100.000,- Kč zakoupený u cestovní kanceláře DER Touristik CZ a.s., se sídlem Babákova 2390/2, 148 00 Praha 11, IČ: 45312974, přičemž základní informace jsou uvedeny na internetové adrese https://www.eximtours.cz/informace-pro-klienty/poukazky/darkove-poukazky,
   • elektrokolo v hodnotě 50.000,- Kč zakoupené u společnosti ekolo.cz s.r.o., se sídlem Keltská 348, 252 62 Statenice, IČ: 27141659, přičemž základní informace jsou uvedeny na internetové adrese https://ekolo.cz/darkovy-poukaz-ekolo,
   • robotická sekačka v hodnotě 30.000,- Kč zakoupená u společnosti HOBBYCENTRUM Radotín s.r.o., se sídlem K cementárně 1508/21, 153 00 Praha 5 – Radotín, IČ: 03668363, přičemž základní informace jsou uvedeny na internetové adrese https://www.hobbycentrum.cz/kontakty,

(„Výhra“). Výhru je třeba uplatnit u příslušné společnosti v souladu s jejími podmínkami pro uplatnění dárkových poukazů.

  • Po skončení Doby konání Soutěže uspořádá Pořadatel dne 10. 7. 2024, nejpozději však do 3 týdnů od skončení Doby konání Soutěže, veřejné slosování formou livestreamu na sociálních sítích Facebook, https://www.facebook.com/acond.tc, a Instagram, https://www.instagram.com/acond.cz/, („Slosování“), na základě kterého budou ze všech Soutěžících náhodně vylosováni 3 výherci, kteří získají některou z Výher („Výherce/i“), a náhradníci, kteří získají Výhru v případě, že nárok Výherců na Výhru zanikne nebo Výherci Výhru odmítnou nebo Výherci nesplnili podmínky pro účast v Soutěži apod. („Náhradník/Náhradníci“). Náhradníci budou případně nastupovat na místa Výherců v pořadí, v jakém byli vylosováni.
  • Výsledek Slosování bude zveřejněn bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 týdnů od Slosování, shodným způsobem jako byla uveřejněna tato Pravidla dle bodu 1 odst. 1 a též na sociálních sítích uvedených v bodě 4 odst. 2 Pravidel.
  • Pro oznámení Výher příslušným Výhercům bude užita e-mailová adresa uvedená na Kupní smlouvě v souladu s bodem 3 odst. 3 Pravidel. Oznámení Výher formou e-mailu proběhne nejpozději do 2 týdnů od Slosování, přičemž e-mail s oznámením Výhry bude zároveň obsahovat výzvu k vyzvednutí Výhry s veškerými potřebnými informaci vč. uvedení místa a doby, kde a dokdy si lze Výhru vyzvednout.
  • V případě, že Výhra nebude ve stanovené době Výhercem vyzvednuta, bude Výherce e-mailem jednou vyzván, aby tak učinil ve lhůtě 1 měsíce a v případě, že tak neučiní, bude Výhra postoupena Náhradníkovi.
  • Každý Soutěžící může vyhrát pouze jednu Výhru. Pokud by během Slosování došlo k situaci, kdy by určitý Soutěžící byl vylosován vícekrát, získá pouze jednu Výhru, a to Výhru, kterou si sám zvolí; tuto volbu nelze vzít následně zpět.
  • Součástí informativního e-mailu se sdělením Výhry bude informace, které z osobních údajů budou uveřejněny v seznamu Výherců Soutěže na internetových stránkách Pořadatele. V případě, že Výherce se zveřejněním těchto údajů na internetových stránkách Pořadatele souhlasit odmítne, jeho právo na Výhru zaniká a Výhru získá Náhradník.
  • Pořadatel zveřejní seznam Výherců Soutěže na svých internetových stránkách následujícím způsobem: (A) křestní jméno Výherce, (B) první písmeno příjmení Výherce a (C) obec, kde má Výherce dle smlouvy své bydliště.

6. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  • Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Soutěže a následně 2 měsíce po jejím skončení dostupná na internetové adrese acond.cz.
  • Účast v Soutěži je zcela dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s Pravidly Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží těmito Pravidly neupravená se řídí právními předpisy České republiky.
  • Případná nevyzvednutá Výhra propadá Pořadateli.
  • Ekvivalentu Výhry v penězích se nelze domáhat a ani není možné se Výhry domáhat právní cestou.
  • Pořadatel neodpovídá za jakoukoli újmu, kterou Soutěžící či další osoby případně utrpí v souvislosti s účastí v Soutěži nebo s užitím Výhry, s výjimkou újmy způsobené na přirozených právech člověka anebo škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Pořadatel neodpovídá ani za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí Soutěžícího v Soutěži.
  • Stížnosti na průběh Soutěže lze zaslat nejpozději do 14 dnů ode dne vzniku důvodu ke stížnosti, a to písemně na adresu sídla Pořadatele. Ke stížnostem učiněným jiným způsobem či po uplynutí lhůty uvedené v předchozí větě, se nepřihlíží.
  • Nárok na uplatnění Výhry ze Soutěže nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo tato Pravidla kdykoliv upravit či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli. Každá případná změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem uveřejnění na internetové adrese acond.cz. Případné změny budou provedeny pouze z vážných důvodů na straně Pořadatele, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele a za současné snahy Pořadatele o minimalizaci dopadu na Soutěžící.
  • Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 13. 5. 2024.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUTĚŽE „ZAKUPTE TEPELNÉ ČERPADLO ACOND V TERMÍNU OD 13. 5. DO 30. 6. 2024 A ZAŘAĎTE SE DO SLOSOVÁNÍ O ZAJÍMAVÉ CENY“

(„Zásady“)

 • ÚVOD
 • Tyto Zásady stanoví, jakým způsobem bude Pořadatel v souvislosti se Soutěží zpracovávat osobní údaje. Účelem těchto Zásad je poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje jsou shromažďovány, jak je s nimi nakládáno, z jakých zdrojů jsou získávány, k jakým účelům jsou využívány, jakým subjektům je lze poskytnout, jak a kde lze získat informace o zpracovávaných osobních údajích apod.
 • Zpracování osobních údajů upravuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (zkráceně tzv. GDPR).  Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními údaji Soutěžících v souladu s platnou legislativou, zejména GDPR.
 • SPRÁVCE

Správcem ve vztahu ke zpracování osobních údajů Soutěžících a Výherců v rámci Soutěže je Pořadatel, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny výše.

 • KATEGORIE A PŮVOD ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • V souvislosti se Soutěží budou zpracovány údaje Soutěžících vyžadované k uzavření Kupní smlouvy (jméno a příjmení Soutěžícího, e-mail, telefon, bydliště / doručovací adresa, event. IČ, DIČ apod.) a informace o Nákupu, případně další údaje sdělené Soutěžícím Pořadateli v souvislosti se Soutěží.
 • V souvislosti s předáváním Výher Soutěže Výherce uděluje Pořadateli Soutěže souhlas s použitím své podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů, týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem Soutěže, a to v propagačních materiálech Pořadatele, ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách Pořadatele v rámci vyhlášení výsledků Soutěže. Soutěžící uděluje tento souhlas bezplatně a bez časového a územního omezení.
 • Při podezření, že Výherce může být Vyloučenou osobou, budou zpracovány další osobní údaje nezbytné k potvrzení či vyvrácení tohoto podezření.
 • Veškeré osobní údaje zpracované v souvislosti se Soutěží budou poskytnuty samotnými Soutěžícími či Výherci, a to zejména v souvislosti s podpisem Kupní smlouvy.
 • ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Pořadatel bude zpracovávat osobní údaje shromážděné v souvislosti se Soutěží za účelem zajištění Soutěže (tj. evidence Soutěžících, potvrzení / vyvrácení Vyloučené osoby, Slosování, komunikace s Výherci, doručení Výhry apod.). Poskytnutí a zpracování osobních údajů je v tomto případě nezbytné pro účast v Soutěži a pro plnění vzájemných práv a povinností mezi Pořadatelem a Soutěžícím vyplývajících z účasti v Soutěži. Bez poskytnutí osobních údajů není účast v Soutěži možná, což Soutěžící bere tímto na vědomí.
 • Pořadatel zveřejní na internetové adrese acond.cz seznam Výherců uvedením jejich jména a prvního písmene příjmení a bydliště – obce za účelem propagace Soutěže a samotného, přičemž uveřejnění Výherců nadto přispěje tomu, že bude patrno, že Soutěž proběhla a nebyla smyšlená.
 • Zveřejnění osobních údajů v rozsahu jména, prvního písmena příjmení a obce, by v zásadě nemělo umožňovat jednoznačnou identifikaci Výherce, avšak ve výjimečných případech to nelze vyloučit. Pokud by byla jednoznačná identifikace možná, příjemci mohou být libovolní návštěvníci uvedených internetových stránek.
 • Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu nutném pro zajištění Soutěže a po dobu nutnou k jejímu kompletnímu organizačnímu zajištění vč. předání Výher, event. po dobu stanovenou právními předpisy. Poté budou osobní údaje vymazány či anonymizovány.
 • OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak elektronicky v informačních systémech. Osobní údaje jsou chráněny tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.
 • Údaje poskytnuté Soutěžícím bude kromě Pořadatele zpracovávat společnost Voitas Ventures s.r.o., IČ: 14389100, se sídlem Jabloňová 2881/98, 106 00 Praha 10 – Záběhlice, a to způsobem obvyklým pro zajišťování obdobných soutěží. Dále mohou údaje poskytnuté Soutěžícím zpracovávat dopravce pověřený doručením Výhry či správce daně apod.
 • Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy.
 • DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Údaje zpracované za účelem realizace Soutěže a její propagace budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění Soutěže a Slosování vč. předání Výhry a ukončení Soutěže a dále po dobu vyžadovanou právními předpisy a následně budou vymazány; to však neplatí pro údaje zpracovávané v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy, které budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou v kontextu tohoto smluvního vztahu v souladu s právními předpisy České republiky.
 • PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
 • Při splnění podmínek a předpokladů stanovených GDPR náležejí subjektům údajů následující práva:
 • právo na bezplatnou informaci o tom, jaké osobní údaje jsou Pořadatelem zpracovávány vč. přístupu k nim;
 • právo na opravu či doplnění nesprávných nebo neúplných osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování založenému na oprávněném zájmu Pořadatele nebo třetí osoby.
 • Udělil-li Soutěžící v souvislosti se Soutěží souhlas se zpracováním osobních údajů, je oprávněn jej kdykoliv, s účinky do budoucna, odvolat.
 • Výše uvedená práva je možné uplatnit u Pořadatele písemnou formou, za kterou se považuje dopis, e-mail či datová schránka (viz https://acond.cz/kontakty/).
 • Soutěžící má možnost obrátit se se svou případnou stížností na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 • ÚČINNOST

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 13. 5. 2024.